ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES AANVANGSDATUM

de datum waarop FISHSTIX PRODUCTIONS kennis neemt van de aanvaarding van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER of de datum waarop de uitvoering van de OPDRACHT een aanvang neemt;


OFFERTE

het document en zijn eventuele bijlagen waarin de diensten die FISHSTIX PRODUCTIONS aanbiedt aan de OPDRACHTGEVER worden beschreven, alsook de financiële en eventuele van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden waaraan de diensten zullen worden verstrekt;


Bij afwezigheid van een OFFERTE is de OPDRACHT het geheel van diensten aangeboden door FISHSTIX PRODUCTIONS op vraag van de OPDRACHTGEVER; FISHSTIX PRODUCTIONS: FISHSTIX PRODUCTIONS, met zetel te 9550 Herzele, Peperstraat 34, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0546.716.447;


OPDRACHTGEVER

de fysieke of rechtspersoon die van de diensten van FISHSTIX PRODUCTIONS gebruik wenst te maken en in voorkomend geval als dusdanig in de OFFERTE staat vermeld;


OPDRACHT

het geheel van diensten aangeboden door FISHSTIX PRODUCTIONS zoals omschreven in de door de OPDRACHTGEVER aanvaarde


UITVOERDER:

De natuurlijke persoon die de OPDRACHT uitvoert, zoals vermeld op de OFFERTE of op deze factuur.


TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke OPDRACHT die door FISHSTIX PRODUCTIONS wordt uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken in de OFFERTE, of via de bijzondere voorwaarden op de factuur.


2.2. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de documenten uitgaand van de OPDRACHTGEVER, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde stipuleren.


2.3 Ieder begin van uitvoering van een OPDRACHT, zonder enig voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar, geldt eveneens als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.


PRIJS

3.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn de eenheids- of projectprijzen vermeld op de OFFERTE vast en niet aanpasbaar.


3.2 Behoudens waar uitdrukkelijk anders aangegeven in de OFFERTE, worden alle opgegeven bedragen geacht te zijn gesteld exclusief belastingen over de toegevoegde waarde (btw) overeenkomstig de wettelijke tarieven.


3.3 De totale prijzen in de OFFERTE zijn ramingen tenzij anders bepaald.


BETALINGSMODALITEITEN

4.1 De facturen zijn netto betaalbaar op de vervaldag. Bij aanvaarding van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER of bij aanvang van de uitvoering van de OPDRACHT kan FISHSTIX PRODUCTIONS een voorschotfactuur van maximaal 30% van de in de OFFERTE vermelde prijs uitsturen.


4.2 Betaalde (voorschot)facturen worden noch gecrediteerd, noch terugbetaald in geval van annulatie van de OPDRACHT door de OPDRACHTGEVER.


4.3 Bij gebreke aan betaling uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd zijn. Alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het volledige factuurbedrag met een minimum van 75 EURO en onverminderd het recht van FISHSTIX PRODUCTIONS om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere geleden schade. De door FISHSTIX PRODUCTIONS gemaakte inningskosten teneinde betaling te bekomen van de onbetaald gebleven facturen zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en zullen afzonderlijk worden aangerekend.


4.4 Indien de OPDRACHTGEVER handelt als consument, is art. 4.3 niet van toepassing. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal FISHSTIX PRODUCTIONS de OPDRACHTGEVER een gratis herinnering sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de OPDRACHTGEVER niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest berekend tegen de wettelijke referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de OPDRACHTGEVER werd verstuurd, alsook met een forfaitaire vergoeding van:


• 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

• 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

• 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.


4.5 De laattijdige betaling van één factuur maakt de andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.


4.6 Bij niet- of laattijdige betaling houdt FISHSTIX PRODUCTIONS zich het recht voor om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.


UITVOERING OPDRACHT

5.1 FISHSTIX PRODUCTIONS zal de OPDRACHT uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.


5.2 FISHSTIX PRODUCTIONS gaat met betrekking tot het beoogde resultaat van de OPDRACHT enkel een middelenverbintenis aan en stelt geen gegarandeerd resultaat in het vooruitzicht.


5.3 FISHSTIX PRODUCTIONS bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende OPDRACHT uitgevoerd wordt.


5.4 FISHSTIX PRODUCTIONS heeft het recht de OPDRACHT geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving, te laten verrichten door de UITVOERDER.


DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

6.1 De OFFERTE die wordt opgemaakt en uitgestuurd door FISHSTIX PRODUCTIONS is geldig gedurende de dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de dagtekening ervan, tenzij anders vermeld op de OFFERTE. De overeenkomst tussen FISHSTIX PRODUCTIONS en de OPDRACHTGEVER komt tot stand door de ondertekening en/of de kennisgeving van de goedkeuring van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER aan FISHSTIX PRODUCTIONS. Indien geen OFFERTE werd opgemaakt komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik van het begin van uitvoering van de OPDRACHT.


6.2 De overeenkomst loopt van de AANVANGSDATUM tot de aanvaarding van de resultaten van de OPDRACHT of factuur door de OPDRACHTGEVER, zoals omschreven in artikel 10.


6.3 De partijen verbinden zich ertoe om elke gebeurtenis of omstandigheid die gevolgen kan hebben op de zorgvuldige uitvoering van de OPDRACHT aan de andere partij te melden. Indien een partij zich in deze situatie bevindt, zal hij de andere partij binnen de vijf (5) werkdagen op de hoogte brengen van de aard van deze onvoorzienbare en buiten zijn wil ontstane situatie, en zal de uitvoering van de overeenkomst worden geschorst. Indien de schorsing langer duurt dan twintig (20) werkdagen, dan zullen de partijen overleg plegen met het oog op de passende amendering of beëindiging van de overeenkomst.


6.4 Na de beëindiging van deze overeenkomst blijven de bepalingen die uit hun aard de beëindiging overleven onverminderd van kracht. De beëindiging of het einde van deze overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en plichten van de partijen ontstaan vóór de beëindiging of het einde van de overeenkomst.


GEGEVENS EN INFORMATIE

7.1 FISHSTIX PRODUCTIONS is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de OPDRACHT indien OPDRACHTGEVER alle door FISHSTIX PRODUCTIONS verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door FISHSTIX PRODUCTIONS gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat OPDRACHTGEVER de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van OPDRACHTGEVER.


7.2 OPDRACHTGEVER is gehouden FISHSTIX PRODUCTIONS onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de OPDRACHT van belang kunnen zijn.

7.3 OPDRACHTGEVER staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan FISHSTIX PRODUCTIONS verstrekte gegevens en informatie.


INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij in de bijzondere voorwaarden op de factuur anders wordt bepaald gelden de volgende afspraken met betrekking tot auteursrechten:


8.1 Op het ogenblik dat de OPDRACHTGEVER de factuur met betrekking tot de OPDRACHT volledig heeft betaald draagt FISHSTIX PRODUCTIONS alle vermogensrechten op de auteursrechtelijk beschermde werken, die tot stand zijn gebracht in het kader van de uitvoering van de OPDRACHT (hierna ‘het WERK’) over aan OPDRACHTGEVER. Deze overdracht geldt voor de volledige duur van het auteursrecht en voor de gehele wereld.


8.2 Door de in art. 8.1 vermelde overdracht van de auteursrechten op het WERK verwerft de OPDRACHTGEVER het recht om in het kader van haar activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren: (I) Het recht het WERK te reproduceren in een onbeperkt aantal exemplaren, door alle technieken en op alle dragers; (II) Het recht het WERK te verspreiden en mee te delen aan het publiek door alle technieken, met inbegrip van de kabel, de satelliet, Internet en alle vormen van computernetwerken; (III) Het recht het WERK te (laten) vertalen in alle talen; (IV) Het recht het WERK te (laten) bewerken of wijzigen door alle technieken;


8.3 De vergoeding voor de overdracht van de hiervoor bepaalde vermogensrechten en voor elk van de hierboven opgesomde exploitatiewijzen is inbegrepen in de vergoeding die betaald wordt voor de uitvoering van de OPDRACHT.


8.4 FISHSTIX PRODUCTIONS zal van de natuurlijke personen die het WERK tot stand brengen de nodige rechten op het WERK verwerven zodat FISHSTIX PRODUCTIONS haar verbintenissen van dit artikel ten aanzien van OPDRACHTGEVER kan nakomen.


8.5 De natuurlijke persoon die het WERK tot stand heeft gebracht, behoudt het recht om het WERK te gebruiken voor diens eigen promotie.


8.6 Alle aan de OPDRACHTGEVER geleverde goederen blijven eigendom van FISHSTIX PRODUCTIONS, totdat alle bedragen die de OPDRACHTGEVER verschuldigd is voor de in de opdracht geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, met inbegrip van invordering, volledig zijn voldaan.


8.7 De intellectuele eigendomsrechten van FISHSTIX PRODUCTIONS of de UITVOERDER op materialen en WERKEN die: (I) bestonden vóór de AANVANGSDATUM (of verbeteringen of afgeleiden zijn van zulke voorafbestaande materialen en werken) of (II) onafhankelijk van de OPDRACHT ontwikkeld werden door FISHSTIX PRODUCTIONS of de UITVOERDER, blijven eigendom van respectievelijk FISHSTIX PRODUCTIONS of de UITVOERDER (tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen).


DRUKWERK

Indien de OPDRACHT voorziet in het maken en/of de levering van drukwerk is het volgende van toepassing:


9.1 Afwijkingen van maximaal 10% naar oplage, formaat, kleur en papiergewicht kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding, het weigeren van de goederen of de nietbetaling van de factuur.


9.2 Op vraag van de OPDRACHTGEVER zorgt FISHSTIX PRODUCTIONS voor een eenvoudige drukproef. Verzorgde drukproeven worden extra aangerekend. Indien geen drukproef wordt aangevraagd door de OPDRACHTGEVER is FISHSTIX PRODUCTIONS in geen geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.


9.3 FISHSTIX PRODUCTIONS moet de door de OPDRACHTGEVER aangeduide zetfouten en woordsplitsing fouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk enz. schriftelijk of op een andere wijze door of namens de OPDRACHTGEVER aangebracht, worden de OPDRACHTGEVER extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de OPDRACHTGEVER.


LEVERING EN AANVAARDING

10.1 Bij de voltooiing van de OPDRACHT zal FISHSTIX PRODUCTIONS een gedetailleerde factuur overmaken aan de OPDRACHTGEVER.


10.2 De OPDRACHTGEVER heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van tien (10) werkdagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, zijn bemerkingen met betrekking tot de uitvoering van de OPDRACHT of met betrekking tot de factuur te kennen te geven aan FISHSTIX PRODUCTIONS; na het verstrijken van deze termijn is deze factuur aanvaard en onbetwistbaar.


10.3 De aanvaarding van de factuur houdt meteen ook de erkenning door de OPDRACHTGEVER in van de behoorlijke uitvoering van de OPDRACHT conform alle gemaakte afspraken.


10.4 Klachten betreffende de factuur kunnen slechts aanvaard worden indien zij binnen de tien (10) werkdagen na de factuurdatum toegekomen zijn middels aangetekend schrijven op het adres van FISHSTIX PRODUCTIONS. Elk protest dient bovendien omstandig te zijn gemotiveerd bij gebreke waaraan het protest als niet-bestaande wordt beschouwd.


10.5 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst voldoet FISHSTIX PRODUCTIONS aan haar leveringsplicht wanneer het WERK ter beschikking wordt gesteld van de OPDRACHTGEVER op het adres van de maatschappelijke zetel van de UITVOERDER van de OPDRACHT, bewaard en dit voor rekening, op kosten en op risico van de OPDRACHTGEVER. De OPDRACHTGEVER draagt alle kosten en risico’s verbonden aan het vervoer van het WERK vanaf de maatschappelijke zetel van de UITVOERDER van de OPDRACHT naar de gewenste bestemming. De overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend. Deze termijnen zullen zoveel als mogelijk gerespecteerd worden. De overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van FISHSTIX PRODUCTIONS, en kan evenmin een grond vormen tot ontbinding van de overeenkomst.


10.6 Het aan de OPDRACHTGEVER geleverde WERK blijft eigendom van FISHSTIX PRODUCTIONS, totdat alle bedragen die de OPDRACHTGEVER verschuldigd is voor het in de opdracht geleverde of te leveren WERK, of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, met inbegrip van invordering, volledig zijn voldaan.


UITVOERINGSTERMIJNEN

11.1 De uitvoeringsdata worden slechts ter indicatieve titel verstrekt. De meegedeelde termijnen zijn slechts benaderend en niet uitdrukkelijk.


11.2 Behoudens voorafgaandelijke uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst kan een eventuele vertraging in de uitvoering van de OPDRACHT nooit aanleiding geven tot een verbreking van de overeenkomst, noch het recht geven op een vergoeding.


GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN

12.1 FISHSTIX PRODUCTIONS geeft geen garanties met betrekking tot de originaliteit, de volledigheid of de geschiktheid van de RESULTATEN voor een specifiek doeleinde.


12.2 De OPDRACHTGEVER neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik, misbruik of ongeschiktheid tot gebruik van de resultaten op zich.


12.3 FISHSTIX PRODUCTIONS zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade in hoofde van de OPDRACHTGEVER in dat verband. De OPDRACHTGEVER vrijwaart FISHSTIX PRODUCTIONS op haar eerste verzoek tegen vorderingen van derden in dit verband.


12.4 FISHSTIX PRODUCTIONS kan niet aansprakelijk worden gesteld door de OPDRACHTGEVER voor enige schade die zou ontstaan zijn bij de uitvoering van de overeenkomst indien aangetoond wordt dat FISHSTIX PRODUCTIONS de OPDRACHT conform de regels van de kunst en conform de OPDRACHT heeft uitgevoerd.


12.5 Behoudens in geval van opzettelijke of zware fout van FISHSTIX PRODUCTIONS is de totale aansprakelijkheid van FISHSTIX PRODUCTIONS voor schade, die zou ontstaan zijn uit of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, in elk geval beperkt tot de prijs die FISHSTIX PRODUCTIONS heeft ontvangen voor de uitvoering van de OPDRACHT waaruit of naar aanleiding waarvan de schade zou zijn ontstaan.


12.6 De OPDRACHTGEVER vrijwaart FISHSTIX PRODUCTIONS tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.


12.7 De OPDRACHTGEVER verleent het recht aan FISHSTIX PRODUCTIONS en de UITVOERDER om de werken of/en materialen die ter beschikking gesteld worden te gebruiken, aan te passen en te reproduceren tijdens en met het oog op de uitvoering van de OPDRACHT. DE OPDRACHTGEVER garandeert hiervoor de nodige rechten te bezitten op de werken en materialen die ter beschikking gesteld worden, en zowel FISHSTIX PRODUCTIONS als de UITVOERDER hiervoor te vrijwaren.


NIETIGE CLAUSULES

13.1 Wanneer één van de clausules opgenomen in deze algemene of bijzondere voorwaarden nietig of ongeldig wordt bevonden, laat dit het bestaan en de geldigheid van de overige clausules onverkort. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 14.1 Het Belgisch recht, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaat recht, is van toepassing op deze overeenkomst. 14.2 Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de totstandkoming, de interpretatie, de (niet-) uitvoering en de beëindiging van deze overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbanken van het arrondissement Gent